A muanyagablak-ablakcsere.hu honlapot üzemeltető Baliner Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság GDPR-nak megfelelő adatvédelmi tájékoztatója

(utolsó frissítés: 2021. március 4.)

Bevezető

Tisztelt Látogatónk!

Itt olvashatja az előírásoknak megfelelően közérthető és egyszerű nyelvezeten megfogalmazott adatkezelési tájékoztatónkat.

Amikor Ön megrendeli termékeinket akár magánszemélyként, akár a megrendelő cég kapcsolattartójaként személyesadatait is átadja a Baliner Bt.-nek (továbbiakban: Adatkezelő), így személyes adatai adatkezelőjének minősülünk. Személyes adat bármely adat, amelyről Ön egyértelműen azonosítható.

Adatkezelésünk elsődleges célja vásárlóink ajánlatkéréseinek és megrendeléseinek és az ehhez kapcsolódó kötelességeink teljesítése, valamint információ nyújtása vállalkozásunkról.

Személyes adatainak védelme és a GDPR-nak (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) való megfelelés fontos számunkra. Honlapunkat úgy üzemeltetjük és működésünket úgy szervezzük, hogy személyes adatait csak a szolgáltatásunk nyújtásához feltétlenül szükséges körben és mértékben, valamint a feltétlenül szükséges ideig kezeljük az adatkezelés tőlünk elvárható legnagyobb biztonságával. Adatvédelmi tájékoztatónk módosításának a jogát fenntartjuk, ugyanakkor kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden módosításról időben tájékoztatjuk látogatóinkat.

Ki a szolgáltató?

Cégnév: Baliner Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Képviseli: Steiner Tamás ügyvezető
Székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.
Adószám: 22580641-2-43
Cégjegyzékszám: 01-06-781434
Telefonszám: +36 70 433 6348
web: baliner.hu
email: info@baliner.hu

Tárhelyszolgáltatója: SalesNet Média Kft. (székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.)

Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen célra?

Kapcsolattartó, magánszemély neve szerződéskötéshez, illetőleg szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint kapcsolattartáshoz és szállításhoz szükséges
Kapcsolattartó, magánszemély telefonszáma szerződéskötéshez, illetőleg szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint kapcsolattartáshoz és szállításhoz szükséges
Kapcsolattartó, magánszemély email címe szerződéskötéshez, illetőleg szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint kapcsolattartáshoz és szállításhoz szükséges
Szállítási cím szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges
Üzenet szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges

Hírleveleket nem küldünk, webáruházat nem tartanunk fenn, ügyfeleinkkel az online ajánlatkérő felület útján, emailen és telefonon keresztül tartunk kapcsolatot. Különleges adatokat, és kiskorúak adatait nem kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az általunk kezelt adatok jellemzően jogszabályon, vagy szerződéses kötelezettségen alapulnak (a szerződéskötéshez, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok).

Amennyiben valamely kapcsolattartó csak ajánlatot kér, de megrendelés nem történik, az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás.

Látogatóinknak lehetősége van üzenetküldésre, és telefonon is kereshetnek minket. A megrendeléseinkhez, szerződéseinkhez nem kapcsolódó üzeneteket 60 nap után töröljük. De felénk jelzett igény esetén hamarabb is töröljük. Szerződéseink teljesítéséhez nem kapcsolódó telefonszámokat nem listázunk, nem mentünk és őrzünk meg.

A felhasználóink egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a kapcsolattartó, ügyfél által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat semmilyen körülmények között nem adjuk át, nem értékesítünk, és semmilyen módon nem továbbítunk adatokat az Európai Unió területén kívülre. Hírlevelet nem küldünk. A kapcsolattartó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személyeknek nem közvetítünk, kivéve azokat a szerződéses partnereinket, akik szintén kötelezettséget vállalnak a személyes adatok bizalmas kezelésére. Partnereinkről részletesebben az adatfeldolgozás pontban olvashat.

Az adatokat a következő módokon tároljuk:

  • megőrizzük a leadott megrendeléseket, illetőleg szerződéseket és az ezekhez kapcsolódó levelezéseket és egyéb dokumentumokat.
  • adatbázist építünk ügyfeleink elérhetőségeiből, azért hogy szolgáltatásunkkal kapcsolatos információkkal elérhessük őket.

Az online megadott adatokat online módon, tárhelyszolgáltatónk Magyarországon elhelyezett szerverén őrizzük.

Az Adatkezelőnél nem online leadott megrendeléseket és megkötött szerződéseket elektronikus vagy papír alapon őrizzük és tároljuk.

A kezelt adatokat a szükséges, illetőleg a jogszabály kötelezettségnek való megfelelés időtartamára őrzi. A szerződéseink megszűnte után az adatokat a törvényes elévülési idő erejéig, 5 éves időtartamra őrizzük.

A papír alapon tárol személyes adatokat őrzési idejük lejárta után megsemmisítjük, oly módon, hogy abból személyes adat ne legyen rekonstruálható. A digitálisan tárolt adatokat szintén véglegesen töröljük.

Sütik

A weboldalunk csak olyan sütiket használ, amik személyes adatokat nem kezelnek beazonosítható módon, így elfogadásuk nem, csak tudomásul vételük szükséges.

Az adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatfeldolgozó jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében az alábbi szerződéses kapcsolatban álló (alvállalkozók) adatfeldolgozóknak továbbítja ügyfelei személyes adatait.

Név: SalesNet Média Kft.
Cím: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.
Tevékenység: Webtárhely szolgáltatás, honlap fejlesztés
Átadott adatok köre: Online kezelt adat

Az adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek, az általa foglalkoztatott munkavállalókkal és szolgáltatókkal (adatfeldolgozókkal) megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaltatott, gondoskodik az általa tárolt adatok megfelelő védelméről szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal. Üzlethelyiségünkben és székhelyünkön a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan, elzárva tároljuk.

A papír alapon tárolt személyes adatokat fizikailag úgy semmisítjük meg, hogy abból adat ne legyen kiolvasható.

Az adatkezelő ily módon biztosítja a kezelt személyes adatok hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmasságát.

Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

Online felületen beérkező adatokat a tárhelyszolgáltatónk Magyarországon tárolt szerverén tároljuk.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket és felhasználóinkat, hogy az elvárható óvintézkedések ellenére az interneten továbbított elektronikus adatok teljes mértékben nem védhetőek minden támadással szemben.

Ha adatvédelmi incidens történik, akkor a tudomásunkra jutást követő 72 órán belül be kell jelentsük a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást vezetünk. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslat

A személyes adatok érintettje írásban (email útján) tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok forrásáról, kategóriáiról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást, ellenkező kifejezett kérelem hiányában email útján. A folyó évben újra előforduló tájékoztatás kéréséért az Adatkezelő ésszerű költségtérítési díjat állapíthat meg.

Az érintett kérheti adatai helyesbítését. Törlésüket akkor kérheti, ha az adatkezelés jogellenes volt, vagy az adatkezelés időtartama lejárt. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a szerződés a jogszabályon alapuló, valamint a szerződéseink teljesítéséhez szükséges adatkezelés ellen jogszerűen nem tiltakozhatnak, az adatok ezen körének törlését jogszerűen nem kérhetik.

Az érintett szintén kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja azok pontosságát, a kezelés jogszerűségét. A korlátozási kérelmeket az Adatkezelő 10 napon belül elbírálja.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő bármely döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Amennyiben ügyfeleinknek kétsége merül fel adatkezelésünk jogszerűségével kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak panasszal.

Bárki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.